Τι είναι η Εκπαίδευση για τον Κόσμο;


Τι είναι η Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education);

«Είναι η εκπαίδευση που ανοίγει το βλέμμα και το μυαλό των ανθρώπων στις πραγματικότητες του κόσμου και τους αφυπνίζει, για να διεκδικήσουν έναν κόσμο δικαιότερο, έναν κόσμο ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αγκαλιάζει όλες της μορφές της Εκπαίδευσης του Πολίτη, δηλαδή την Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη (ή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση), την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εκπαίδευση για την Αειφορία, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και την Πρόληψη της Βίας και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.»

“Global Education is Education that opens people’s eyes and minds to the realities of the globalised world and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights for all.

Global Education is understood to encompass Development Education, Human Rights Education, Education for Sustainability, Education for Peace and Conflict Prevention and Intercultural Education; being the global dimension of Education for Citizenship.”

Ο ορισμός αυτός δόθηκε κατά το Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα "Strategies for increasing and improving Global Education", που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το Μάρτη του 2002 και υιοθετήθηκε στη Διακήρυξη του Μαάστριχτ τον Οκτώβρη του ίδιου έτους.

Σε ποιες επίσημες αποφάσεις στηρίζεται το πρόγραμμα της ΕγτΚ;

Το Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο (Global Education Program) στηρίζεται:

 • Στις εισηγήσεις και τα πορίσματα των Διεθνών Διασκέψεων της Αθήνας (1996), της Βουδαπέστης (1999) και του Μαάστριχτ (2002) που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Βορρά-Νότου
 • Στις εισηγήσεις της Συνθήκης 1318 (2003) του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο;

Στόχος της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη, πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου οι πραγματικότητες της ζωής των ανθρώπων και των λαών αλληλεπιδρούν στις πραγματικότητες της ζωής των άλλων.

Ποια χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη επιδιώκει να καλλιεργήσει η Εκπαίδευση για τον Κόσμο;

Γνώσεις
 • Σχετικά με τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης της διεθνούς κοινωνίας
 • Σχετικά με την ιστορία και τη φιλοσοφία των βασικών αρχών της ανθρωπότητας
 • Σχετικά με τα κοινά χαρακτηριστικά των εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών ομάδων και τις πολιτισμικές τους διαφορές
Δεξιότητες
 • Κριτικής σκέψης και ανάλυσης
 • Αλλαγής προοπτικών και πολυπρισματικότητας
 • Αναγνώρισης στερεοτύπων και προκαταλήψεων
 • Διαλόγου
 • Διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Έρευνας και χειρισμού ΤΠΕ
 • Χειρισμού προβλημάτων και αντιθέσεων
 • Χειρισμού διαφορών και συγκρούσεων
 • Δημιουργίας
 • Λήψης αποφάσεων
 • Κατανόησης των ΜΜΕ
Αξίες
 • Αυτοεκτίμησης
 • Σεβασμού
 • Αλληλεγγύης
 • Κοινωνικής ευθύνης
 • Ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον
 • Ευρύτητας πνεύματος
 • Ειρήνης και Δημοκρατίας
Ποια στάση ζωής επιδιώκεται μέσα από την Εκπαίδευση για τον Κόσμο;

Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας τέτοιας στάσης ζωής που να χαρακτηρίζεται από:
 • Το διάλογο, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς.
 • Γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις με παγκόσμια διάσταση και προοπτική.
 • Την κατανόηση της πολυπλοκότητας της παγκόσμιας πραγματικότητας.
 • Την επιδίωξη της γνώσης για τις πραγματικότητες της ζωής των άλλων ανθρώπων και της σύνδεσης του τοπικού με το παγκόσμιο γίγνεσθαι.
 • Τη συνειδητοποίηση των πολλαπλών προβλημάτων που ταλανίζουν τον πλανήτη (φτώχεια, πείνα, οικολογική καταστροφή, πόλεμοι), της αλληλεξάρτησής τους, την ευαισθητοποίηση που οδηγεί στην ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του καθενός (ως άτομο και ως μέλος του συνόλου) για την αντιμετώπισή τους σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Το σεβασμό και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αειφορίας.
 • Τις αισιόδοξες προοπτικές για τη διάσωση του πλανήτη, για την επίτευξη της  παγκόσμιας ειρήνης και δημοκρατίας και για τη διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής για όλη την ανθρωπότητα.

Ποιες είναι οι βασικές μεθοδολογικές αρχές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο;

Βασική μεθοδολογική αρχή της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι η σύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, ώστε να γίνεται αντιληπτή η αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση της ζωής ανθρώπων και λαών, και να αναπτύσσονται δράσεις σε πνεύμα γνήσιας αλληλεγγύης και συνεργασίας. Το σύνθημα «σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά» μετατρέπεται έτσι σε βάση της συμπεριφοράς του ενεργού παγκόσμιου πολίτη.

Άλλη βασική αρχή της μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι η προαγωγή θετικών προτύπων και αξιών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και η έμφαση στην ευεργετική επίδραση του διαπολιτισμικού διαλόγου στη ζωή των νέων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο αισιόδοξο και ευχάριστο πνεύμα που πρέπει να διέπει τις δραστηριότητες, στη διαθεματική προσέγγιση, στην αναγνώριση και ενίσχυση των «καλών πρακτικών», στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στο ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον και στα θετικά μηνύματα για την επίτευξη των στόχων για έναν καλύτερο κόσμο, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αντιληφθούν τη σημασία της γνώσης και της ενεργούς δράσης για βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των ανθρώπων.

  • Γνώση της ομάδας – αποδοχή, αξιοποίηση εμπειριών
  • Βιωματική μάθηση: π.χ. μίμηση ρόλων, παιχνίδια
  • Συμμετοχικότητα - ενεργός εμπλοκή όλων
  • Εμψύχωση – καθοδήγηση και όχι διδακτισμός
  • Αξιοποίηση ΜΜΕ και ΤΠΕ
  • Διερεύνηση – ανακάλυψη
  • Διαθεματικότητα: διασύνδεση-αλληλεξάρτηση
  • Πολλαπλές πηγές
  • Απλά υλικά και μέσα
  • Ευχάριστη και δυναμική διαδικασία – χιούμορ
  • Ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον
  • Ανοικτό παράθυρο στον κόσμο
  • Θετική προσέγγιση – αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον
  • Αναγνώριση και ενίσχυση «καλών πρακτικών»

Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τι είναι το ΚΒΝ του ΣτΕ ;
Το Κέντρο Βορρά-Νότου (North South Centre) ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 16 Νοεμβρίου του 1989 ως ανεξάρτητο τμήμα του. Άρχισε τη λειτουργία του με έδρα τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το 1990, ως το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη» (European Centre for Global Interdependence and Solidarity). Η λειτουργία του επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Οκτώβρη του 1993 με το Ψήφισμα (93)51.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΒΝ;

Το Κέντρο Βορρά-Νότου του ΣτΕ, ως το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη», έχει ως ρόλο να παρέχει το πλαίσιο για ευρωπαϊκές συνεργασίες που αναπτύσσουν τη συνείδηση των πολιτών σε θέματα παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, και να στηρίζει και να ενισχύει πολιτικές αλληλεγγύης που συνάδουν με τους στόχους και τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του Κέντρου Βορρά Νότου στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο;
Οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κέντρο Βορρά Νότου του ΣτΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι οι εξής:
 • Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο (Global Education Week)
 • National reports  στο πλαίσιο του European Global Education Peer Review Process, σε συνεργασία το Global Education Network Europe (GENE)*
 • Ενίσχυση της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης
 • Διαγωνισμός: World Aware Education Award
 • Πληροφόρηση για «καλές πρακτικές»:
 1. Global Education Newsletter
 2. Global Education Guideline
 • Ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας στην Ευρώπη (networking and partnership for Global Education in Europe)

Ποια η σχέση του προγράμματος Εκπαίδευσης για τον Κόσμο με άλλα προγράμματα του ΣτΕ;
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για τον Κόσμο» συμπληρώνει και ενισχύει τις δράσεις που αναπτύσσονται από τη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της Ιδιότητας του Πολίτη και της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC & HRE), όπως είναι το πρόγραμμα "Learning and living democracy for all" ή η εκστρατεία «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Το πρόγραμμα λειτούργησε επίσης υποστηρικτικά στη διαδικασία δημιουργίας και υιοθέτησης της Λευκής Βίβλου για το Διαπολιτισμικό Διάλογο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου